นิเทศ ติดตามการศึกษาทางไกลฯ (20 พ.ค.63)

โพสต์7 มิ.ย. 2563 00:05โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 01:47 ]
20 พฤษภาคม 2
563 :  นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือช่ายฯ  ดังนี้

อ.ป่าแดด
 - โรงช้างวิทยา และศรีโพธิ์เงินวิทยา (ศน.พรทิพา พุทธวงค์)
อ.แม่ลาว
 - ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้วยส้านยาววิทยา บ้านหนองเก้าห้อง และบ้านท่ามะโอ (ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร)
อ.พาน
 - ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านฝั่งตื้น และบ้านม่วงคำ (ศน.บัณฑิต ไชยวงค์)
 - บ้านป่าบง บ้านเจริญเมือง บ้านป่าตึง และธารทองวิทยา (ป่ารวก) (ศน.อิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ และ ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม)
  


อ.แม่สรวย
 - บ้านดอยช้าง และบ้านแสนเจริญ (ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน และ ศน.เสกสรรค์ สิธิวัน)
 - บ้านแม่ต่ำ ชุมชนบ้านโป่ง และบ้านหนองผำ  (ศน.นภัทร นวลจีน)
 - ห้วยน้ำขุ่นวิทยา และท่าก๊อพลับพลาพิทยา (ศน.กังสดาร แจ้งมณี)

อ.เวียงป่าเป้า
 - ดอยเวียงผาพิทยา บ้านสันสลี ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านหนองยาว  (ศน.จตุพล อุปละ และ ศน.รัชชานนท์ วันเพ็ญ)
 - ป่างิ้ววิทยา และบ้านฮ่างต่ำ (ศน.พรมเมือง เทวตา)

(คลิกลิงก์เพื่อดูทั้งหมด)
Comments