นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลฯ (สัปดาห์ที่ 2)

โพสต์7 มิ.ย. 2563 01:28โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
26 พฤษภาคม 2563 :  นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พฤษภาคม 2563) โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือช่ายฯ  ดังนี้

อ.ป่าแดด
 -  (ศน.พรทิพา พุทธวงค์)
อ.แม่ลาว
 -  (ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร)
อ.พาน
 -  (ศน.บัณฑิต ไชยวงค์)
 -  (ศน.อิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ และ ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม)
  


อ.แม่สรวย
 -  (ศน.นภัทร นวลจีน และ ศน.เสกสรรค์ สิธิวัน)
 -  (ศน.กังสดาร แจ้งมณี)

อ.เวียงป่าเป้า
 -  (ศน.จตุพล อุปละ และ ศน.รัชชานนท์ วันเพ็ญ)
 -  (ศน.พรมเมือง เทวตา)

(คลิกลิงก์เพื่อดูทั้งหมด)
Comments