นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลฯ (28 พ.ค.63)

โพสต์7 มิ.ย. 2563 01:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 23:05 ]
https://photos.app.goo.gl/7JGJV2AYoJgFemEn8
28 พฤษภาคม 2
563 :  นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พฤษภาคม 2563) โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือช่ายฯ  ดังนี้

(คลิกลิงก์เพื่อดูทั้งหมด)


อ.ป่าแดด
 -  (ศน.พรทิพา พุทธวงค์)

อ.แม่ลาว
 -  (ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร)

อ.พาน
 -  (ศน.บัณฑิต ไชยวงค์)
 -  (ศน.อิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ และ ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม)

อ.แม่สรวย
  บ้านแม่ทุ่งพร้าว และบ้านห้วยมะซาง (ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน และ ศน.เสกสรรค์ สิธิวัน)
 -  บ้านร้องบง  เจดีย์หลวงวิทยา (ศน.นภัทร นวลจีน)
 -  (ศน.กังสดาร แจ้งมณี)

อ.เวียงป่าเป้า
 -  (ศน.จตุพล อุปละ และ ศน.รัชชานนท์ วันเพ็ญ)
 -  (ศน.พรมเมือง เทวตา)
Comments