นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลฯ (19 พ.ค.63)

โพสต์6 มิ.ย. 2563 23:47โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 01:41 ]
19 พฤษภาคม 2
563 :  นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือช่ายฯ  ดังนี้

อ.ป่าแดด
 - บ้านสักพัฒนา และบ้านโป่ง (ศน.พรทิพา พุทธวงค์)
อ.แม่ลาว
 - บ้านดงมะดะ บ้านผาบ่องฯ และอนุบาลแม่ลาว (ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร)
อ.พาน
 - ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) และบ้านม่วงคำ (ศน.บัณฑิต ไชยวงค์)
 - บ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อประชารัฐ และโป่งทะลายใหม่เจริญ (ศน.อิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ และ ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม)
 -
 


อ.แม่สรวย
 - บ้านป่าเมี่ยงแม่พริกและบ้านปางอ้อย (ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน และ ศน.เสกสรรค์ สิธิวัน)
 - บ้านสันก้างปลา  บ้านดินดำ  บ้านแม่ตาแมว  บ้านแม่ผักแหล ชุมชนบ้านโป่ง บ้ายห้วยมะแกง และบ้านแม่ตาช้าง (ศน.นภัทร นวลจีน) 
 - บ้านแม่ผักแหละ บ้านดินดำ และบ้านแม่ตาแมว (ศน.กังสดาร แจ้งมณี)

อ.เวียงป่าเป้า
 - บ้านโฮ่ง บ้านป่าแงะ ไทยรัฐวิทยา 32 และอนุบาลแม่ขะจาน (ศน.จตุพล อุปละ และ ศน.รัชชานนท์ วันเพ็ญ)
 - เวียงกาหลงวิทยา (ศน.พรมเมือง เทวตา)

(คลิกลิงก์เพื่อดูทั้งหมด)
Comments