นิเทศเร่งรัดคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มสี/นิเทศการสอนภาษาไทยฯ

โพสต์10 ส.ค. 2561 02:02โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2561 05:55 ]
5-7, 9 สิงหาคม 2561 : นิเทศการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง และนิเทศนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มสี ประจำปีการศึกษา 2561

5 สิงหาคม 2561 : 
https://photos.app.goo.gl/ewYxULVTtUynjSvo6
คณะกรรมการนิเทศนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มสี ชุดที่ 3 นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนเวียงผาพิทยา และโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ฯ ประกอบด้วย...
1. นายวิโรจน์ มหาวรรณ์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน  อ.เวียงป่าเป้า
2. นางประนอม  จรเกตุ  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าจั่น  อ.เวียงป่าเป้า
3. นายสุชาติ  ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์
4. นายสุวิทย์  บั้งเงิน  ศึกษานิเทศก์
5. น.ส.กฤติญา  อาจวิชัย  ศึกษานิเทศก์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


9 สิงหาคม 2561 : คณะศึกษานิทศก์ (ศน.พรมเมือง เทวตา  ศน.กังสดาร  แจ้งมณี  ศน.จตุพล อุปละ) นิเทศ ติดตามการอ่าน การเขียนภาษไทย โรงเรียนบนพื้นที่สูง  โรงเรียนเวียงผาวิทยาและบ้านแม่ยางมิ้น อ.แม่สรวยhttps://photos.app.goo.gl/LVMmDKiSsiPLzXE56

ศน.พรทิพา พุทธวงค์ นิเทศติดตามการขับเคลื่อนจุดเน้นตามนโยบาย CR2ACTS Model และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านป่าแงะ และบ้านแม่พุง  อ.ป่าแดด

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)Comments