นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โพสต์21 ก.ค. 2563 03:58โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2563 05:24 ]

https://photos.app.goo.gl/cijQjozPKviPNFtQ7


21 กรกฎาคม 2563 : นิเทศบูรณการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ได้แก่ การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออก เขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประกันคุณภาพภายใน และโครงการพิเศษ โรงเรียนต้นแบบนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  ณ โรงเรียนป่าแงะวิทยา อ.ป่าแดด และพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments