Morning Brief (13-11-60)

โพสต์13 พ.ย. 2560 03:23โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
13 พฤศจิกายน 2560
: ประชุมประจำสัปดาห์ (Morning Brief ) มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 3 (เดือนพฤศิจกายน 2560),  การนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2 (ดำเนินการตามตารางการนิเทศฯ),  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560,  การจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2561 (โดยกลุ่มนโยบายและแผน),  การดำเนินงานตามมาตรการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมการจัดสอบต่างๆ / โครงสร้างขอสอบ,  ผลการประเมิน ITA ที่ผ่านมา,   ว่าที่ ผอ.เขตพื้นที่ฯ  จะให้มีการจัดงานวิชาการ  การมีนวัตกรรม  และการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนกลุ่มสีแดง,  การเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, รายการข่าวเช้าวันพุธ, การสอบนักเรียน ป.1 ตามแนว PISA,  นโยบายการตรวจราชการฯ และประเด็๋นอื่นๆ
Comments