คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์21 ก.ย. 2563 03:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2563 21:52 ]
https://photos.app.goo.gl/vou7rWEhkUrFvXin8
21 กันยายน 2563
 : 
     (1) คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี และนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563
ห้องประชุม
กลุ่มนิเทศฯ  สพป.เชียงราย เขต ๒

https://photos.app.goo.gl/vXaurXT2hXNpQHmWA 


    (2) นำเสนอกรอบการดำเนินงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้แก่ 
นิสิตปริญ
ญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 
ณ ห้อง
ลูกเสือ  สพป.เชียงราย เขต 2


  


          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
 
Comments