การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์15 ก.พ. 2559 04:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2559 21:14 ]
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  : คณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.)  สพฐ. ประกอบด้วย
   1. นายสุรเสน  ทั่งทอง  (อดีต ผอ.สพท. : ประธาน)
   2. นางรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร  (รอง ผอ. สตผ.)
   3. นางสาวอรอุมา  ศิริสุวรรณ์  (เจ้าหน้าที่ สตผ.)
ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบายฯ  ณ โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย และโรงเรียนบ้านป่าแงะ  อ.เวียงป่าเป้า  โดยมีผู้บริหารและศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่ฯ ร่วมติดตามฯ


Comments