Afternoon Brief (8 ธ.ค.60)

โพสต์12 ธ.ค. 2560 20:23โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
8 ธันวาคม 2560 : Afternoon Brief มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การดูรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ขอให้โรงเรียน/ทุกคนดูรายการ   การสอบศึกษานิเทศก์  สอบบุคลากร อัตราจ้าง  การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 (ก่อนประถม ป.1 ม.1 และ ม.4)  การทำงานล่วงเวลา  การใช้งบประมาณในการอบรม/การไปราชการ (งบเท่าไรใช้เท่านั้น)   วันที่ 19 ธ.ค. กลุ่มนโยบายและแผน  ประชุมโรงเรียนแม่เหล็ก (รร.บ้านแม่แก้ว)  20 ธ.ค. ประชุมฯ ผอ./รอง ผอ.เขต และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และขับเคลื่อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เข้มข้น)  ระบบการติดตามโดย สพฐ. สพป.เชียงราย เขต 2 อยู่รั้งท้ายใน 4 เขต (จะพบกันทุกๆ 2 เดือน/ดำเนินการให้สอดคล้องมาตรฐานและตัวชี้วัด)  กิจกรรมลูกเสือให้มีคู่มือ/แนวปฎิบ้ัติฯ เล่มเล็ก  การจัดกิจกรรม OD และมีประเด็นอื่นๆ  
Comments