ร่วมประชุมเขตทางไกลฯ ผอ.เขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

โพสต์17 พ.ค. 2563 04:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/1NQR3xYxFX6cbJwV9


30 เมษายน 2563 :  ร่วมประชุมศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (ครั้งที่ 4/2563)  เป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับสัญญาณจาก ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ  มีผู้ร่วมประชุมประกอบผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ (ผอ. รอง ผอ.เขตพื้นที่) ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรกลุ่ม DLICT และศึกษานิเทศก์ทุกคน  ณ ห้องประุมสุนทราภิรมย์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์17 พ.ค. 2563 02:26โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2563 04:37 ]

https://photos.app.goo.gl/gpAcySPFVH1mCqJJ6

27 เมษายน 2563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกลุ่มสีแดง  การเตรียมเอกสารรายงาน ARS / KRS  ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 (30 เม.ย. 63)  การทำเอกสารเล่มเล็กกลุ่มนิเทศฯ  มาตรการนิเทศ ปีการศึกษา 2563  การสรุปโครงการปีการศึกษา 2563  ผลการวิเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน  การวิเคราะห์ผลการสอบต่างๆ ปลายปีการศึกษา  การจัดทำบัญชีคำพื้นฐานสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และประเด็นอื่นๆ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์17 พ.ค. 2563 02:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2563 02:35 ]

https://photos.app.goo.gl/MYWiGrQwYFnjPLJY9

23 เมษายน 2563 :  
เช้า : ประชุมศึกษานิเทศก์  โดย นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธาน  
มีนายพิสิฐ  ไขยชนะ รอง ผอ.สพป. เข้าร่วมประชุม พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  ประเด็นสำคัญได้แก่ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกลุ่มสีแดง  การแต่งตั้งครูศูนย์พัฒนาเครือข่ายฯ  และประเด็นอื่นๆ  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 
บ่าย : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือน   มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  การปิด-เปิดภาคเรียน การับนักเรียน การเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ท  ผลสอบ O-NET  การเปลี่ยนหลักสูตรใหม่  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยน  การรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของเขตพื้นที่ฯ และประเด็นอื่นๆ
        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศฯ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์

โพสต์17 พ.ค. 2563 02:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2563 02:13 ]

https://photos.app.goo.gl/eWtUmB2iTxqYyy928

22 เมษายน 2563 :  นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2  ให้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ผู้นำเสนอ
ประกอบด้วย นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  นายบัณฑิต  ไชยวงค์  นางสาวอิชยาพัฒน์  
มณีรัตน์  นางกังสดาร  แจ้งมณี  และนางณภัทร  นวลจีน  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศฯ แก่นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ

โพสต์17 พ.ค. 2563 01:48โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2563 02:06 ]

https://photos.app.goo.gl/ukyUBew89DgdoHwf8

3 เมษายน 2563 :  นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้แก่ 
นิสิตฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (จำนวน 5 คน)   ผู้นำเสนอประกอบด้วย นางสาวพรทิพา พุทธวงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 
 นางพรมเมือง  เทวตา  นายสุวิทย์ บั้งเงิน และนายจตุพล อุปละ  โดยได้บรรยายให้ข้อมูลการบริหารการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมพุธเช้าฯ และประชุมประจำเดือนมีนาคม

โพสต์1 เม.ย. 2563 01:58โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 02:12 ]

https://photos.app.goo.gl/GkvCt8DGn1NFzP5S6

25 มีนาคม 2563 :  
  - (เช้า) ประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.   มีประเด็นสำคัญได้แก่ การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกัน  สพฐ.เลื่อนการสอบคัดเลือกต่างๆ จนกว่าสถานการณ์ไวรัส COVID จะคลี่คลาย  การลงเวลาเรียนและการอนุมัติผลการเรียน ปีการศึกษา 2562   แผนงานบูรณการต่อต้านการทุจริตประจำปี 2563  การบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (OSA : Online Supervision Application)  การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 สพป.เชียงราย เขต 2  และการเตรียมประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น


           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

https://photos.app.goo.gl/GpuMJu1ck5PLg3MC9

 
 - (บ่าย) ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563  มีประเด็นสำคัญได้แก่ แสดงความยินดีและต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ 2 ท่าน (ศน.รัชชานนท์ วันเพ็ญ และ ศน.เสกสรร สิธิวัน)  การศึกษาดูงานเขตคุณภาพฯ งดไปก่อน  การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  การปิดและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (ถึง 17 มีค.63 : 18-31 มีค. 63 ปิดด้วยเหตุพิเศษ)  และเรื่องจากกลุ่มงานต่างๆ  เป็นต้น


         
         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์1 เม.ย. 2563 01:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/1sBJ8rjNFxvtYSpq5

23 มีนาคม 2563 :  ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการตรวจเช็ค/ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียน ประเด็นสำคัญได้แก่  ระดับ/เกณฑ์การประเมิน  การสรุปผลการประเมิน  School Grading  และตรวจสอบ/เช็คเทียบระหว่าง SAR และ File Google Sheet ที่โรงเรียนรายงาน เพื่อจะได้สรุปในระบบ e-SAR สพฐ. ต่อไป            (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ต้อนรับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่

โพสต์19 มี.ค. 2563 04:19โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 14 เม.ย. 2563 00:58 ]

https://photos.app.goo.gl/p64RNkDtB9s88cfD7
19 มีนาคม 2563 :  นายพิสิฐ  ไชยชนะ  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต  2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่  ณ กลุ่มนิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 2 ราย  คือ
     1. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย  สพป.เชียงราย เขต 2
     2. นายเสกสรรค์  สิธิวัน : โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี อ.เชียงแสน  สพป.เชียงราย เขต 3           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day"

โพสต์19 มี.ค. 2563 04:07โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 00:35 ]

https://photos.app.goo.gl/S7YDZ6EAmEarQAFH9https://photos.app.goo.gl/S7YDZ6EAmEarQAFH9


13 มีนาคม 2563 : ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อทำความสะอาดห้องทำงานและบริเวณทั่วไปในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และเพื่อร่วมกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ส่งมอบกระดาษคำตอบ NT ชั้น ป.3 ให้ตัวแทน สพฐ.

โพสต์19 มี.ค. 2563 03:57โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/nzWb6c9R51Hzpq5Q8

9 มีนาคม 2563 : ส่งมอบกระดาษคำตอบ NT ชั้น ป.3  ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ  สพป.เชียงราย เขต 2  (จำนวน 14 สนามสอบ 96 ห้องสอบ)  ให้แก่ตัวแทน สพฐ.(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 559