ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 10)

โพสต์โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/QB1kVq526sQ65484A
6 ธันวาคม 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 10 : วันสุดท้าย)
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านถ้ำ  บ้านจำผักกูดทรายทอง  บ้านสันสลี  บ้านห้วยหญ้าไซ  บ้านร้องบง  เวียงกาหลงวิทยา  บ้านห้วยโป่ง และบ้านโป่งมอญ
   - ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านป่าส้าน  บ้านห้วยสะลักวิทยา  บ้านโฮ่ง  บ้านแม่ตาแมว  ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา  บ้านทุ่งม่าน บ้านต้นยาง และอนุบาลแม่สรวย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ และร่วมแข่งกีฬาสีภายใน

โพสต์โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต ]

https://photos.app.goo.gl/PcoEsPMyeXQVB2qV6

4 ธันวาคม 2562
 
: ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model ที่ผ่านมาและที่จะดำเนินการต่อ  การเดินทางไปร่วมงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ  การแข่งขันกีฬาสีภายในและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมี เป็นต้น

https://photos.app.goo.gl/cfdZnYuhEAypEqn86


เวลา 15.30 เป็นต้นไป
ร่วมแข่งขันกีฬาสีภายใน (วอลเล่ย์บอลผสม : สีเขียวชนะสีแดง 2 : 0 เซ็ท)
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 9)

โพสต์โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต ]

3 ธันวาคม 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 9)
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านป่าตึง (พาน) บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง บ้านหัวฝาย เจดีย์หลวงพิทยา บ้านดอยช้าง แม่ตะละวิทยา บ้านแม่ผง และบ้านป่าจั่น
   - ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ ริมวัง 2  บ้านปางมะขามป้อม  บ้านแม่ตาช้าง  บ้านสันมะเค็ด-
สันขี้เหล็กฯ  บ้านห้วยม่วง  บ้านต้นง้าว และบ้านใหม่แม่ยางมิ้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 8)

โพสต์โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/iKFtyefzomJj2swV8
2 ธันวาคม 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 8)
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านป่าบง บ้านแม่แก้วเด่นชัย บ้านแม่พุง บ้านแสนเจริญ เวียงผาวิทยา โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านโป่งนก และบ้านห้วยส้านพลับพลา
   - ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ ริมวัง 1  บ้านป่าแดงงาม บ้านห้วยมะแกง ห้วยน้ำขุ่นวิทยา บ้านดอนสลี บ้านป่าสัก บ้านเมืองน้อยฯ และ
ธารทองวิทยา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 7)

โพสต์5 ธ.ค. 2562 01:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/DjKDRGbQZPUKY8Kz7
29 พฤศจิกายน 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 7)
   - ภาคเช้า  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ บ้านเจริญเมือง  แม่้อ้อประชารัฐ  ป่าแงะวิทยา  ชุมชนบ้านโป่ง  บ้านปางหก  ดอยเวียงวิทยา  บ้านโป่งเหนือ และโป่งน้ำร้อนวิทยา
   - ภาคบ่าย  จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ บ้านปางเกาะทราย  บ้านสันต้นดู่  บ้านสันก้างปลา  บ้านฮ่างต่ำ และบ้านท่ามะโอ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 5) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกันคุณภาพภายในฯ

โพสต์5 ธ.ค. 2562 01:00โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/qVSdGHgqcn9YXAT18
28 พฤศจิกายน 2562 : 
   (1) ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 6) 
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านป่าต้าก  บ้านแม่อ้อนอก  บ้านสักพัฒนา  บ้านสันกลางฯ  บ้านปางหลวง  บ้านห้วยมะซาง  บ้านห้วยหินลาดใน  และโป่งแพร่วิทยา
   ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านศาลา  สันหนองควาย  บ้านห้วยเฮี้ย  บ้านมังกาล่า  บ้านเด่นศาลา  บ้านปางอ่ายห้วยชมภู  บัวสลีวิทยา และบ้านขุนสรวย

(2) (นายสุวิทย์ บั้งเงิน และนายจตุพล อุปละ) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการแผนบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบกลไกและระบบบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน  อำเภอเวียงป่าเป้า 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 4)

โพสต์5 ธ.ค. 2562 00:29โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 00:29 ]

https://photos.app.goo.gl/rvkQiCYi1x17NBqA8
23 พฤศจิกายน 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 4)
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ เจริญเมืองวิทยา  บ้านแม่แก้วใต้  โรงช้างวิทยา  บ้านหนองผำ  บ้านขุนลาว  บ้านแม่ต่ำ  บ้านผาแดงหลวง และชุมชนบ้านกู่ฯ
   - ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านเหมืองง่า  ปูแกงฯ  บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  บ้านปางกิ่วฯ  บ้าานสัน  บ้านทุ่งยาว  บ้านหนองเก้าห้อง  และบ้านห้วยไคร้ 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 3)

โพสต์5 ธ.ค. 2562 00:05โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 00:31 ]

https://photos.app.goo.gl/wGKA5XfHEv3ePER88
22 พฤศจิกายน 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 3)
   - ภาคเช้า  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ บ้านโป่งแดง  ป่าแดงวิทยา  ศรีโพธิ์เงินวิทยา  บ้านโป่งฟูเฟือง บ้านหนองยาว  บ้านป่าแงะ  และบ้านผาบ่องฯ
   - ภาคบ่าย  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ บ้านหนองบัว  ทานตะวันวิทยา  บ้านปางอ้อย  บ้านป่าถ่อนฯ  บ้านเลาลี  บ้านลังกา และอนุบาลแม่ลาว 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 2)

โพสต์4 ธ.ค. 2562 23:57โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 00:31 ]

https://photos.app.goo.gl/vkHyPgvPs2HD5Z2i6
21 พฤศจิกายน 2562 :
ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 2)
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่องธารวิทยา เวียงห้าววิทยา บ้านม่วงคำ  บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)  บ้านแม่ผักแหละ  ชุมชนบ้านสันมะค่า บ้านโป่งเทวี และไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม)
   - ภาคบ่าย  จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันติวัน  บ้านสิบสอง  ชุมชนบ้านสันจำปา  ดอยเวียงผาพิทยา  บ้านดงมะดะ  และบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ  

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์และวาระด่วน

โพสต์4 ธ.ค. 2562 23:36โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 23:43 ]

https://photos.app.goo.gl/ZH54hAFwbxiJuAqb8

20 พฤศจิกายน 2562
 
: ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  (และวาระเร่งด่วน)  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IQA Aword (วาระเร่งด่วน)  การนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  การจัดทำสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนิเทศฯ  การจัดสรรหนังสือให้โรงเรียน และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 500