ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการรายจำนวนนักเรียน (ครั้งที่ 2)

โพสต์1 ธ.ค. 2561 06:24โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/KmxBv5etLLQPUsPy5
30 พฤศจิกายน 2561
 : ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติการและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพือแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2  ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน  มี นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานประชุม  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการรายจำนวนนักเรียน

โพสต์28 พ.ย. 2561 00:02โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/tqf6AMySYo2dk3816
28 พฤศจิกายน 2561
 : ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติการและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพือแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน  ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน  มี ดร. ณัฏฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานประชุม  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุม SP โรงเรียนประชารัฐ, ประชุมบุคลากรในสำนักงาน

โพสต์27 พ.ย. 2561 23:45โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2561 02:31 ]

26 พฤศจิกายน 2561
 : 
- ชุดที่ 1 : ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีศึกษานิเทศก์ และ School Partner : SP ของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ  นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
- ชุดที่ 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลกรภายในเขตพื้นที่่ฯ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน  การปรับปรุงสถาานที่ และสภาพแวดล้อมภายในสัานักงานเขตฯ  การเปลี่ยนแปลงของโลกบุคลากรทุกคนต้องตามให้ทัน การเข้าสู่องค์กรยุคใหม่  คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในองค์กร (รักองค์กร ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม)  การช่วยกันดูแลเขตรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม  การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน เป็นต้น


          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (3)

โพสต์27 พ.ย. 2561 23:21โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/SBWywSqZgrYySPVa7
26-30 พฤศจิกายน 2561
 : นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU/TAP) การอ่านออกเขียนได้ (โปรแกรม RWEPP/RLEPP)  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  การใช้ New DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก  การประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายในนอก (สมศ.) เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


ร่วมพิธีลงนาม MOU : STEM Education

โพสต์27 พ.ย. 2561 21:34โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 22:45 ]

https://photos.app.goo.gl/tuyqChwaWaZM1mvc8

23 พฤศจิกายน 2561
 : ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM ของโรงเรียนบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1-4  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหอปรัชญารัชการที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยนายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  นายสุวิทย์  บั้งเงิน  นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร และนางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม ศึกษนิเทศก์ฯ เข้าร่วมในครั้งนี้


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


ประชุมศึกษานิเทศก์/ร่วมแข่งขันกีฬาภายใน

โพสต์27 พ.ย. 2561 21:26โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 23:00 ]

21 พฤศจิกายน 2561
 : 
- เช้า : ประชุมศึกษานิเทศก์และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสมีวันเกิดครบรอบในเดือนพฤศจิกายนของศึกษานิเทศก์ 3 ท่าน (
ศน.พรมเมือง เทวตา  ศน.สุชาติ ราชคมน์  และ ศน.กฤติญา อาจวิชัย) และมีพิธีการรับมอบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ใหม่ (ศน.สุชาติ ราชคมน์ แทน ศน.พรมเมือง เทวตา)

- บ่าย : ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือก) ประกอบด้วยสีส้ม  สีเขียว และสีม่วง มีการแข่งขันกีฬาเปตองผสม 3 คน (เขียว - ม่วง)  ปิงปองชายเดี่ยว (เขียว - ม่วง)  ปิงปองหญิงเดี่ยว (เขียว - ม่วง) และฟุตบอลผสม 7 คน (สีส้ม - สีม่วง)        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (2)

โพสต์27 พ.ย. 2561 19:02โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 23:29 ]

19-23 พฤศจิกายน 2561 : นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU/TAP) การอ่านออกเขียนได้ (โปรแกรม RWEPP/RLEPP)  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  การใช้ New DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก  การประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายในนอก (สมศ.) เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์

โพสต์14 พ.ย. 2561 03:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2561 18:31 ]

https://photos.app.goo.gl/e1BpwcdzjrZFHM5dA
14 พฤศจิกายน 2561 : ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายใน เน้นการมีส่วนร่วม  การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ทและค่าบำรุงอุปกรณ์ DLTV  ให้ ผอ.กลุ่มฯ กำกับ/ตรวจสอบภาระงานตามกำหนดเวลาและด้านงบประมาณ  การประเมินสัมฤทธิผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกม  การงานโครงการอาหารกลางวัน (ให้เน้นความสะอาด)  โรงพยาบาลแม่ลาวจัดกิจกรรม "ปั่นออมบุญ"  องค์กร PLAN เชิญร่วมประชุม  โครงการปี 2562  ประชาสัมพันธ์เครื่องมือนิเทศ "นิเทศสาร" การนำเข้าข้อมูลนักเรียนในระบบ NT Access  การแก้ไขรายชื่อครู/นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันฯ เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์14 พ.ย. 2561 02:48โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 23:30 ]

https://photos.app.goo.gl/JTdDBYp7KRS8UNmz8
12-16 พฤศจิกายน 2561 : นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU/TAP) การอ่านออกเขียนได้ (โปรแกรม RWEPP/RLEPP)  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  การใช้ New DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก  การประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายในนอก (สมศ.) เป็นต้น

- ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน : (15 พ.ย. 61)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) และอนุบาลแม่ขะจาน (16 พ.ย. 61) โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา และบ้านห้วยโป่ง

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

อบรมฯ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร

โพสต์14 พ.ย. 2561 02:39โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2561 00:35 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1wiffrC5t7DWICIr4QpZ0HH8jhdhilWyh?usp=sharing

10-11  พฤศจิกายน 2561 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  มีครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในเขตอำเภอแม่สรวยและเวียงป่าเป้า เข้าร่วมจำนวน 26 โรงเรียน  ณ โรงเรียน ตชด.ดอยล้าน  อ.แม่สรวย

       (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 362