ประชุมการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพโรงเรียนบนพื้นที่สูง

โพสต์8 ต.ค. 2563 03:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2563 19:22 ]

https://photos.app.goo.gl/jPchCe5xjYcqAUPf8

9  ตุลาคม 2563  ประชุมคณะทำงานและโรงเรียนในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพโรงเรียนบนพื้นที่สูง  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2563  มีศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ และคณะครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ส่งศึกษานิเทศก์ไปดำรงตำแหน่งใหม่

โพสต์8 ต.ค. 2563 03:13โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/qsBwquwKac2NfteXA
7  ตุลาคม 2563  :  คณะศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เดินทางไปส่งนายรัชชานนท์  วันเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ไปรับตำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี  ต.วาวี  อ.แม่สรวย โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการและคณะครูในโรงเรียน ให้การต้อนรับ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุม ศน. ประจำสัปดาห์

โพสต์8 ต.ค. 2563 03:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/6XhawKUhZaY5qpNZ75  ตุลาคม 2563  :  ประชุมศึกษานิเทศก์และ PLC ประจำสัปดาห์ ประเด็นสำคัญได้แก่  แสดงความยินดีกัน ศน.รัชชานนท์  วันเพ็ญ ไปรับตำแหน่ง รอง ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี  การประเมิน ITA Online  การร่วมงานมุฑิตาจิต สมาคมศึกษานิเทศก์ จังหวัดเชียงราย  การรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563  มาตรการนิเทศประจำเดือนตุลาคม 2563  เป็นต้น


           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมสัมมนาวิชาการและมุฑิตาจิต ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ

โพสต์1 ต.ค. 2563 21:33โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2563 02:01 ]

https://photos.app.goo.gl/aDPCj6XTQ2WKVmaU9

26-27 กันยายน 2563 
    (1) ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ และร่วมงานมุฑิตาจิต (งานเกษียณ) ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ  ประจำปี 2563  (จัดโดย ชมรมศึกษานิเทศก์ สพฐ. ภาคเหนือ)  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

    (2) ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมฯ โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
ณ โรงแรมเชึยงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมพิธีงานเกษียณฯ ประจำปี 2563

โพสต์1 ต.ค. 2563 20:59โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2563 21:21 ]

https://photos.app.goo.gl/FW8EuKcX8wkfVCdRA

25 กันยายน 2563
 : ร่วมงานเกษียณข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ประจำปี 2563 
  แสดงมุฑิตาจิตและมอบเกียรติบัตรบุคลากรทางการศึกษาและผู้ทรงค่า  จำนวนทั้งสิ้น 108 คน  นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
  สพป.เชียงราย เขต ๒(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์21 ก.ย. 2563 03:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2563 21:52 ]

https://photos.app.goo.gl/vou7rWEhkUrFvXin8
21 กันยายน 2563
 : 
     (1) คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี และนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563
ห้องประชุม
กลุ่มนิเทศฯ  สพป.เชียงราย เขต ๒

https://photos.app.goo.gl/vXaurXT2hXNpQHmWA 


    (2) นำเสนอกรอบการดำเนินงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้แก่ 
นิสิตปริญ
ญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 
ณ ห้อง
ลูกเสือ  สพป.เชียงราย เขต 2


  


          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
 

จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลฯ

โพสต์20 ก.ย. 2563 01:56โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2563 02:02 ]

https://photos.app.goo.gl/5bgfDyS8AFvTpLVVA
20 กันยายน 2563
 : 
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  การนำเสนอภายใต้การแพรระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการดำเนินงานกิจกรรมภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิด  ดำเนินงานโดยคณะศึกษานิทศก์ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต ๒

ประชุมคณะกรรมการการตรวจ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินฯ ITA Online

โพสต์11 ก.ย. 2563 01:34โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2563 01:36 ]


11 กันยายน 2563 : ประชุมคณะกรรมการการตรวจ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเตรียมสรุปและรายงานผลการประเมินฯ ต่อ สพฐ. ต่อไป  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ  สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมประเมินอภิมานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการศึกษาฯ

โพสต์10 ก.ย. 2563 03:40โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 03:43 ]

https://photos.app.goo.gl/6YnQHhASpqVKhEA6A

10 กันยายน 2563 : ประชุมประเมินอภิมานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการของสถานศึกษา (ของคณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 1-14)  เพื่อทบทวนและรับรองผลการประเมิน ตามแบบติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการของสถานศึกษา ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ  สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลฯ

โพสต์9 ก.ย. 2563 04:58โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2563 19:16 ]

https://photos.app.goo.gl/NqbjGC19BMvkAPgA6
9 กันยายน 2563 : ประชุมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ประจำปี 2563  การนำเสนอภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการดำเนินงานกิจกรรมภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ  สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 626