โรงเรียนสุจริต
(Upright School Project)
1. ไฟล์นำเสนอ "การประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA)"  วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
     1.1 ไฟล์ PPT
     1.2 ไฟล์ PDF

 2. ภาพกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการฯ

3. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
     3.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6