โรงเรียนสุจริต
(Upright School Project)


หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(เข้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปช.)
 
       สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" กลุยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

เอกสารดาวน์โหลด
14. ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. / รุ่นที่ 2 : 1 พ.ค.62)
1. ไฟล์นำเสนอ "การประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA)"  วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
     1.1 ไฟล์ PPT
     1.2 ไฟล์ PDF

 2. ภาพกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการฯ

3. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
     3.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6