กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

"การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561"

      https://drive.google.com/file/d/1VKjxBwdX-fLtexNi0O0RXWsfZtxfWG9f/view?usp=sharing


แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

(คลิกรูปเพื่อเปิดหรือดาวโหลด)
ดาวน์โหลด :   

Video : การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                            >  ตอนที่ 2 วิสัยทัศน์ ผอ.สมศ.      
                            >  ตอนที่ 4 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา     
                            >  ตอนที่ 5 สมศ. ยุคใหม่       

"CR2ACTS Model"

(คลิกรูปปกหนังสื่อ > เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF) 

https://drive.google.com/file/d/1uuCBm1bAqAY8259nmk9Cn1YmL6Wrv2dA/view?usp=sharing                                                            https://drive.google.com/file/d/1_Ni-5rcTlqbX3srVBoKix1-XikbZstTT/view?usp=sharing
                     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2                    แนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2
                                               ปีการศึกษา 2561                                                     ปีการศึกษา 2561  "CR2ACTS Model"        
                                    (ดาวน์โหลดไฟล์ Word)                                        (ดาวน์โหลดไฟล์ Word)


CR2Q-Ed Model


https://drive.google.com/file/d/1fjS6jcUQzaJM7IHEIOcavfWtsMaHMh0W/view?usp=sharing
             
             
https://goo.gl/WhjnxR
             
      
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ คุณภาพ                 โรงเรียนคุณภาพ
                         ห้องเรียนคุณภาพ                        ผู้เรียนคุณภาพ(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
- ไฟล์เอกสาร : แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
- ไฟล์นำเสนอ : "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการทบทวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" (วันที่ 8-9 พ.ค. 60)

เอกสารประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการการประกันคุณภาพฯ 
(Quality Assessment Management System : QAMS)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRW40QWRGbnFLSWc/view?usp=sharing
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)

- template_early_childhood_ed * (ให้ใช้ตัวใหม) 
template_basic_ed * (ให้ใช้ตัวใหม่)
เว็บไซต์ นำส่งข้อมูลระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  สพฐ.
(Quality Assessment Management System : QAMS)

http://203.113.25.93/


 นโยบายการพัฒนาคุณภาพเด็กเชียงราย ๒

 https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMEVGQUU4Z040MFE/view    
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRkpHcDl4TExaOWM/view?usp=sharing
 
เล่ม 1  เล่ม 2
ไฟล์ Word มาตรฐานสำนักงานเขตฯ
เล่ม 3
ไฟล์ Word มาตรฐานสถานศึกษา
 รายงานสรุปการประเมิน
ปีการศึกษา 2560


 https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyUF9ObW5WZWZ5Y3c/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYydWsyN1l3UVp5TzQ/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTGI2Uk5ORTIxMXM/view?usp=sharing
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ผลการสังเคราะห์การดำเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558 
 รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยสังกัด 
ปีงบประมาณ 2558

 https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaGdIdGJCTjA4anM/view?usp=sharing    
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ. รอบที่ 3
(ข้อมูล : 1 พฤษภาคม 59)