กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://drive.google.com/file/d/1dbjqpO0eXNaa4qBw_5XYv4didgVw3nUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1xFanxNWFtTv1_MYtpGRlQUmt9BLpxM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KAASAXkVLdYEJy2vzCVYAjMjbd2_FuQe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BkZgWY5T9SouHuF0DO0Pmey5QkhWh-AC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vmU5nsvK2j_Ps5bRQusUo-cmksXBn_Eg/view?usp=sharing
แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา   การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก 


 https://drive.google.com/file/d/1D_xV0S5X4dS9QoQICIuUpT-M9ulnmXoH/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1U8h4lBiWOb10YbIVTmxgC9kSNULeIPVV/view?usp=sharing
รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563
  ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

(Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 


การประชุมเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) 
ให้สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบที่ 4 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุนทรายภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อรับการประเมินภายนอก ประจำปีการศึกษา 2562
17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุนทรายภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


ไฟล์นำเสนอการประชุมฯ
1. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน2561 (ฉบับแก้ไข)
2. 
การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ผอ.ปรานอม จรเกตุ (PDF / PPT)

6. ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ... (แหล่งที่ 1 / แหล่งที่ 2)


การขับเคลื่อนตามนโยบาย
 "CR2ACTS Model" และ "CR2Q-Ed Model"

CR2ACTS Model

https://drive.google.com/file/d/1HJRLPhsxW5j9CJcTmih5m93cjY-XtERs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uuCBm1bAqAY8259nmk9Cn1YmL6Wrv2dA/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1_Ni-5rcTlqbX3srVBoKix1-XikbZstTT/view?usp=sharing
 รายงานผลการดำเนินการ
ตามแนวทาง ขับเคลื่อนฯ

"CR2ACTS Model" 
ปีการศึกษา 2561
(ดาวน์โหลดไฟล์ Word)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สพป.เชียงราย เขต 2 
ปีการศึกษา 2561  

  (ดาวน์โหลดไฟล์ Word) 
แนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย 
"CR2ACTS Model"
ปีการศึกษา 2561
  
(ดาวน์โหลดไฟล์ Word)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ปีการศึกษา 2561  ของทุกโรงเรียน (แต่ละโรง) (Excel)
2. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ปีการศึกษา 2561  ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (Excel)


CR2Q-Ed Model

 https://drive.google.com/file/d/1TJFL6qC8WELhpXL7Oprecsuft6SfOy-b/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1HVxsDyL-T3NMVL-sUMhHQV5AnznN3yMV/view?usp=sharing https://goo.gl/WhjnxR   https://goo.gl/PBL3DL
  
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ คุณภาพ
 
โรงเรียนคุณภาพ
  
 
 ห้องเรียนคุณภาพ
  
 ผู้เรียนคุณภาพ

https://drive.google.com/file/d/1XCoayKExqgC93VJbjCKzFK33f7-VR25o/view?usp=sharing

โปรแกรมรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model
(Report and Summary of the Implementation [CR2ACTS Model Policy] Program : RSIP)


https://drive.google.com/file/d/1DoWYTBLBU9TQNPJaFCDjzBUZTfpMFqmY/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1RqNxlkP5RtOGyoBdzPBehDBkMCF-llu5/view?usp=sharing
 แนวทาง
การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม 
(องค์กรคุณธรรม)
  แนวทาง
การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
(Integrity Transparency Assessment : ITA) 


"การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561"

      
https://drive.google.com/file/d/1VKjxBwdX-fLtexNi0O0RXWsfZtxfWG9f/view?usp=sharing

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

(คลิกรูปเพื่อเปิดหรือดาวโหลด)
ดาวน์โหลด :   
Video : การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                            >  ตอนที่ 2 วิสัยทัศน์ ผอ.สมศ.      
                            >  ตอนที่ 4 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา     
                            >  ตอนที่ 5 สมศ. ยุคใหม่       

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
- ไฟล์เอกสาร : แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
- ไฟล์นำเสนอ : "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการทบทวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" (วันที่ 8-9 พ.ค. 60)

เอกสารประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการการประกันคุณภาพฯ 
(Quality Assessment Management System : QAMS)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRW40QWRGbnFLSWc/view?usp=sharing
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVWRPckNtMnpvY0E/view?usp=sharing
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)

- template_early_childhood_ed * (ให้ใช้ตัวใหม) 
template_basic_ed * (ให้ใช้ตัวใหม่)
เว็บไซต์ นำส่งข้อมูลระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  สพฐ.
(Quality Assessment Management System : QAMS)

http://203.113.25.93/


นโยบายการพัฒนาคุณภาพเด็กเชียงราย ๒
2 สค ชร 2

 
https://drive.google.com/file/d/1DoWYTBLBU9TQNPJaFCDjzBUZTfpMFqmY/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/1Bsgj5hw9_Y1VEOsiqxbWo0TR5QiJIq4d/view?usp=sharing
 รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2561
 รายงานการสังเคราะห์รายงานประเมินคุณภาพภายในฯ
ปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMEVGQUU4Z040MFE/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYWhDeTZuZ1dHZGc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYySG1TZllIZUtVSFU/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRkpHcDl4TExaOWM/view?usp=sharing
เล่ม 1  เล่ม 2
ไฟล์ Word มาตรฐานสำนักงานเขตฯ
เล่ม 3
ไฟล์ Word มาตรฐานสถานศึกษา
 รายงานสรุปการประเมิน
ปีการศึกษา 2560


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyUF9ObW5WZWZ5Y3c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYydWsyN1l3UVp5TzQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTGI2Uk5ORTIxMXM/view?usp=sharing
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ผลการสังเคราะห์การดำเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558 
 รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยสังกัด 
ปีงบประมาณ 2558

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaGdIdGJCTjA4anM/view?usp=sharing


สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ. รอบที่ 3
(ข้อมูล : 1 พฤษภาคม 59)


นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ChiangRai 2 555 ME SMART Model