กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
- ไฟล์เอกสาร : แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
- ไฟล์นำเสนอ : "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการทบทวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" (วันที่ 8-9 พ.ค. 60)

เอกสารประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการการประกันคุณภาพฯ 
(Quality Assessment Management System : QAMS)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRW40QWRGbnFLSWc/view?usp=sharing
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)

- template_early_childhood_ed * (ให้ใช้ตัวใหม) 
template_basic_ed * (ให้ใช้ตัวใหม่)
เว็บไซต์ นำส่งข้อมูลระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  สพฐ.
(Quality Assessment Management System : QAMS)

http://203.113.25.93/


 นโยบายการพัฒนาคุณภาพเด็กเชียงราย ๒

 https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMEVGQUU4Z040MFE/view    
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRkpHcDl4TExaOWM/view?usp=sharing
 
เล่ม 1  เล่ม 2
ไฟล์ Word มาตรฐานสำนักงานเขตฯ
เล่ม 3
ไฟล์ Word มาตรฐานสถานศึกษา
 รายงานสรุปการประเมิน
ปีการศึกษา 2560


 https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyUF9ObW5WZWZ5Y3c/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYydWsyN1l3UVp5TzQ/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTGI2Uk5ORTIxMXM/view?usp=sharing
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ผลการสังเคราะห์การดำเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558 
 รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยสังกัด 
ปีงบประมาณ 2558

 https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaGdIdGJCTjA4anM/view?usp=sharing    
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ. รอบที่ 3
(ข้อมูล : 1 พฤษภาคม 59)