สื่อวีดิทัศน์
การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (3-6 ปี) ตามแนวทางมอนเตสซอรี่ (Montessori) ในบริบท สพฐ. 
“เริ่มต้นที่เด็กปฐมวัย (จริงจัง ถูกวิธี) สู่คุณภาพการศึกษาไทยเข้มแข็งและยั่งยืน” 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(จำนวน 5 หมวด)

หมวดทฤษฎีการปฏิบัติ เล่ม 1

                                                        1. บทนำ : ไตเติ้ล
                                                        2. รู้และเข้าใจมอนเตสซอรี่ ; ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 
                                                        3. หลักสูตรการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
                                                        4. คณะทำงาน 
                                                        5. ไฟล์ ; Power Point การสอนแบบมอนเตสซอรี่ 


หมวดชีวิตประจำวัน เล่ม 2

4. กลุ่มงาน 
    1. การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
    2. การดูแลตัวเอง 
    3. ดูแลสิ่งแวดล้อม 
        1. กิจกรรมการเช็ดฝุ่น
        2. กิจกรรมการกวาดขยะ
        3. กิจกรรมการล้างโต๊ะ 
        4. กิจกรรมการเช็ดกระจก
        5. กิจกรรมการขัดโลหะ 
        6. กิจกรรมการจักแจกันดอกไม้
        7. กิจกรรมการเช็ดใบไม้
        8. กิจกรรมการร้อย
    4. มารยาทและคุณสมบัติของผู้ดี 
        1. กิจกรรมขอโทษ ขอผ่านนะคะ-ครับ
        2. กิจกรรมการมอบของขวัญ
        3. กิจกรรมการเดินรอบพรม
        4. กิจกรรมวิธีไม่รบกวนเด็กที่กำลังทำงาน
    5. ควบคุมการเคลื่อนไหว 
        1. กิจกรรมการเดินจงกรม-วงรี
5. คณะทำงาน
รายการ : หมวดประสาทรับรู้ เล่ม 3

4. กลุ่มงาน 
    1. จักษุประสาท 
    2. ผัสสะประสาท 
    3. โสตประสาท 
    4. นาสิกประสาท 
    5. ผัสสะประสาทร่วมกับกลไกกายภาพ 

รายการ : หมวดภาษา เล่ม 4

4. กลุ่มงาน 
    1. ภาษาพูด 
    2. ภาษาเขียน 
    3. ภาษาอ่าน 
    4. ภาษาเสริม-ชีววิทยา 
        1. ตู้ใบไม้


รายการ : หมวดคณิตศาสตร์ เล่ม 5

4. กลุ่มงาน 
    1. จำนวน 1-10 และ 0 
    2. ระบบเลขฐานสิบ 
    3. การนับ 1-1000 
    4. การจำขึ้นใจ