กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

เว็บไซต์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
สพป.เชียงราย เขต 2http://evaluate.cri2.go.th/critwosys/index.php/dashboard
เว็บไซต์ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)


เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ (สทศ)

http://www.niets.or.th/th/catalog/view/241
คลังข้อสอบมาตรฐาน 
สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)

http://itembank.bopp.go.th/Pages/Homeปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyR0t4aVRreDhxaDQ/view?usp=sharing
 

รายงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนของสถานศึกษา  

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYya1c5cDM5dXQyQjA/view?usp=sharing
         
ข้อสอบและเฉลย  ข้อสอบกลาง, NT, O-NET  ปีต่างๆ

ข้อสอบมาตรฐานกลาง

(เฉลยปี 2559 อยู่ในไฟล์ข้อสอบแล้ว)


ข้อสอบ NT และ O-NET
ตารางสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2560

                          
                               NT ป.3                                                  O-NET ป.6                                               O-NET ม.3


ปีการศึกษา 2559ตารางสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559

              
                               NT ป.3                                                  O-NET ป.6                                               O-NET ม.3
Comments