กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

เว็บไซต์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
สพป.เชียงราย เขต 2http://evaluate.cri2.go.th/critwosys/index.php/dashboard
เว็บไซต์ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)


เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ (สทศ)

http://www.niets.or.th/th/catalog/view/241
คลังข้อสอบมาตรฐาน 
สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)

http://itembank.bopp.go.th/Pages/Homeปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2560


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyR0t4aVRreDhxaDQ/view?usp=sharing
 

รายงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนของสถานศึกษา  

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYya1c5cDM5dXQyQjA/view?usp=sharing
         
ข้อสอบและเฉลย  ข้อสอบกลาง, NT, O-NET  ปีต่างๆ

ข้อสอบมาตรฐานกลาง
  ปีการศึกษา ป.2 ป.4 ป.5  ม.1 ม.2   เฉลย
2558 ป.2 ปี 58 ป.4 ปี 58 ป.5 ปี 58 ม.1 ปี 58 ม.2 ปี 58 เฉลย ปี 58 
2559 ป.2 ปี 59 ป.4 ปี 59 ป.5 ปี 59 ม.1 ปี 59 ม.2 ปี 59 ข้อมูลที่มีการแก้ไข
2560 ป.2 ปี 60 ป.4 ปี 60 ป.5 ปี 60 ม.1 ปี 60 ม.2 ปี 60 Test Blue Print
2561      

      

(เฉลยปี 2559 อยู่ในไฟล์ข้อสอบแล้ว)


ข้อสอบ NT และ O-NET
ตารางสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2560

                          
                               NT ป.3                                                  O-NET ป.6                                               O-NET ม.3


ปีการศึกษา 2559ตารางสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559

              
                               NT ป.3                                                  O-NET ป.6                                               O-NET ม.3
Comments