กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

เว็บไซต์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
สพป.เชียงราย เขต 2


http://evaluate.cri2.go.th/critwosys/index.php/dashboard
เว็บไซต์ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)

http://bet.obec.go.th/index/

เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ (สทศ)

http://www.niets.or.th/th/catalog/view/241
คลังข้อสอบมาตรฐาน 
สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)

http://itembank.bopp.go.th/Pages/Home


ปีการศึกษา 2563

1. O-NET ป.6 และ ม.3  ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET  ชั้น ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET  ชั้น ม.3

2. NT ป.3  ปีการศึกษา 2563

3. RT ป.1  ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562
1. O-NET ป.6 และ ม.3
     


2. RT ป.1 (Reading Test)
    - ชี้แจง RT-62 (ระดับสนามสอบ : สพป.เชียงราย เขต 2)  (PPT / PDF)    


3. NT ป.3 (National Test)ปีการศึกษา 2561


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyR0t4aVRreDhxaDQ/view?usp=sharing


 

รายงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนของสถานศึกษา  

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYya1c5cDM5dXQyQjA/view?usp=sharing
         
ข้อสอบและเฉลย  ข้อสอบกลาง, NT, O-NET  ปีต่างๆ

ข้อสอบมาตรฐานกลาง

(เฉลยปี 2559 อยู่ในไฟล์ข้อสอบแล้ว)


Test Blue Print และ ข้อสอบ NT & O-NET
  ปี พ.ศ. NT ป.3
O-NET ป.6 O-NET ม.3
2564   
2563   
2562Test Blue PrintNT ป.3 ปี 62Test Blue Print | O-NET ป.6 ปี 62Test Blue PrintO-NET ม.3 ปี 62
2561Test Blue Printข้อสอบ+เฉลยTest Blue PrintO-NET ป.6 ปี 61Test Blue Print | O-NET ม.3 ปี 61
2560Test Blue Print | ข้อสอบ+เฉลยTest Blue Print | O-NET ป.6 ปี 60Test Blue Print | O-NET ม.3 ปี 60
2559NT ป.3 ปี 59 (TBP+ข้อสอบ+เฉลย)O-NET ป.6 ปี 59 (ข้อสอบ)O-NET ม.3 ปี 59 (ข้อสอบ)
2558 NT ป.3 ปี 58 (TBP+ข้อสอบ+เฉลย)O-NET ป.6 ปี 58 (ข้อสอบ)O-NET ม.3 ปี 58 (ข้อสอบ)
2557NT ป.3 ปี 57 (TBP+ข้อสอบ+เฉลย)O-NET ป.6 ปี 57 (ข้อสอบ)O-NET ม.3 ปี 57 (ข้อสอบ)
2556 NT ป.3 ปี 56 (TBP+ข้อสอบ+เฉลย) O-NET ป.6 ปี 56 (ข้อสอบ) O-NET ม.3 ปี 56 (ข้อสอบ)
2555 NT ป.3 ปี 55 (TBP+ข้อสอบ+เฉลย) O-NET ป.6 ปี 55 (ข้อสอบ) O-NET ม.3 ปี 55 (ข้อสอบ)
2554 - O-NET ป.6 ปี 54 (ข้อสอบ) O-NET ม.3 ปี 54 (ข้อสอบ)
2553 - O-NET ป.6 ปี 53 (ข้อสอบ) O-NET ม.3 ปี 53 (ข้อสอบ)
2552 - O-NET ป.6 ปี 52 (ข้อสอบ) O-NET ม.3 ปี 52 (ข้อสอบ)
2551-O-NET ป.6 ปี 51 (ข้อสอบ)O-NET ม.3 ปี 51 (ข้อสอบ)
2550-O-NET ป.6 ปี 50 (ข้อสอบ)-
2549 - O-NET ป.6 ปี 49 (ข้อสอบ) -ตารางสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2560

                   
O-NET ป.6                                                                O-NET ม.3


ปีการศึกษา 2559ตารางสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559

               
                               NT ป.3                                                  O-NET ป.6                                                 O-NET ม.3
Comments