ทักษะชีวิต "รหัสครูศตวรรษที่ 21"
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21


วิถึสร้างการเรียนรู้รู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์  พานิช)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyZHRmamVBeklIMTg/view?usp=sharing

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 1

การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

1. ครูมยุรี  ศรีสุวรรณ - วิทยาศาสตร์ ป.5
2. ครูกฤษขจร  ศรีถาวร - วิทยาศาสตร์ ป.6
3. ครูอัญชรี  ไชยสถิตวานิช - วิทยาศาสตร์ ม.1
4. ครูสุภาพร  พงษ์เมธา - สังคมศึกษา ม.1
5. ครูสุมน  คณนิตย์ - สุขศึกษา ม.1
6. ครูเมธาวี  เกดา - ภาษาอังกฤษ ม.3
7. ครูสมร  ตาระพันธ์ - กิจกรรมชุมนุม ม.6

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 2 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

1. ครูโนรี  หนูชูสุข - คณิตศาสตร์ ป.1
2. ครูนรินทร์  ดำฤทธิ์ - วิทยาศาสตร์ ป.3
3. ครูอานีตา  วัฒนพันธ์ - วิทยาศาสตร์ ป.4
4. ครูธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชน์ ศิริวิศาลสุวรรณ - ภาษาไทย ป.4
5. ครูนิทรา  มาศวิวัฒน์ - วิทยาศาสตร์ ม.2
6. ครูนงนภัส  ภักดี  - ภาษาอังกฤษ ม.3
7. ครูจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง - สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5
8. ครูวิชัย  ลิขิตพรรักษ์ - วิทยาศาสตร์ ม.6

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 3

การจัดการกับอารมณ์และความเครียด

1. ครูศุภากาญจน์  พลอยเจริญ - ปฐมวัย
2. ครูสมจิต  ขำมิน - สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
3. ครูสุกัญญา  โถสุวรรณ - คณิตศาสตร์ ม.1
4. ครูจงจิต  รื่นภาคทรัพย์ - คณิตศาสตร์ ม.2

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 4
การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น

1. ครูบานเย็น  ชาญธนะวัฒน์ - ปฐมวัย
2. ครูสุธีรา  ภู่พงศ์พันธ์กุล - ปฐมวัย
3. ครูอดิศักดิ์  ปู่หล้า - ภาษาอังกฤษ ป.1
4. ครูพิธพร  นิโกม - ภาษาไทย ป.1
5. ครูสุพรรณี  ณรงค์กุล - ภาษาไทย ป.2
6. ครูหัสยารัตน์  ปัญไชยโชค วิทยาศาสตร์ ป.3
7. ครูศรัณยา  ถนอมวงศ์ - ภาษาไทย ป.3
8. ครูมณีรัตน์  รัตนวิชัย - วิทยาศาสตร์ ป.3
9. ครูสุนันทา  สร้ายสวัสดิ์ - กอท. ป.3
10. ครูเปล่งฉวี  ช่างเงิน - ภาษาอังกฤษ ป.3
11. ครูสุรวุฒิ  เอี่ยวสกุล - คณิตศาสตร์ ป.4
12. ครูกรรณิการ์  สุวรรณโน - สังคมศึกษาฯ ป.4
13. ครูรพีพร  บุญชนะ - ภาษาไทย ป.5
14. ครูพรจักษ์  อุ่นทิม - วิทยาศาสตร์ ป.5
15. ครูวัลลภา  เปลี่ยนเดชา - วิทยาศาสตร์ ป.6
16. ครูยงยุทธ  นุชบัว - สังคมศึกษาฯ ป.6
17. ครูเจียมใจ  รุ่งเรืองวงศ์ - วิทยาศาสตร์ ป.6
18. ครูวรวุฒิ  ศรีโพธิ์ - วิทยาศาสตร์ ม.2
19. ครูจันทร์  ติยะวงศ์ - คณิตศาสตร์ ม.2
20. ครูสนิดา  โกศล - วิทยาศาสตร์ ม.3
21. ครูณัฐพล  ปราบคะเชน - วิทยาศาสตร์ ม.3
22. ครูธานีวิทย์  กิตฐิติพงศ์ - วิทยาศาสตร์ ม.3
23 ครูยศวรรธน์  วิญญารัตน์ - คอมพิวเตอร์ ม.5

Comments