การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21

วิดีทัศน์ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 1. ถุงเย็นเจี๊ยบจับใจ  : โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 2. 
ภาษาอังกฤษ  : โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 3. Infographic+kahoot :  
 4. Active Learning by Kru Meiji  : โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 5. ห้องเรียน Active Learning โดย ครูพรสวรรค์ แก้วเทพ : โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 6. Active Learning โดย ครูกิตติมา หอมรส : โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 7. ส่งเสริมเด็กไทยลดใช้ถุงพลาสติก โรงเรียนสันกลางวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
 8. ปกติที่ไม่ปกติ โรงเรียนสันกลางวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
 9. วันนี้... ที่โรงเรียนคำพ่อสอน โรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
10. รู้ดีคิดดี หมอน้อยคอยช่วยเหลือ โรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
11. เครื่องกรองฝุ่น 2.5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
12. (PS) ยกกำลังสอง + T โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
13. Energy PM 2.5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
14. เกมพิระมิดการบวกจำนวนเต็ม โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน จ.เชียงราย
15. วิธีบวกจำนวนเต็ม โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
16. พิกัด ทิศทาง และเงื่อนไข บนโปรแกรม Scratch  ครูรธาราธิป ยอดวงศ์ สพป.เชียงราย เขต 2
17. การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  ครูรธาราธิป ยอดวงศ์ สพป.เชียงราย เขต 2ทักษะชีวิต "รหัสครูศตวรรษที่ 21"
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21


วิถึสร้างการเรียนรู้รู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์  พานิช)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyZHRmamVBeklIMTg/view?usp=sharing

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 1

การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

1. ครูมยุรี  ศรีสุวรรณ - วิทยาศาสตร์ ป.5
2. ครูกฤษขจร  ศรีถาวร - วิทยาศาสตร์ ป.6
3. ครูอัญชรี  ไชยสถิตวานิช - วิทยาศาสตร์ ม.1
4. ครูสุภาพร  พงษ์เมธา - สังคมศึกษา ม.1
5. ครูสุมน  คณนิตย์ - สุขศึกษา ม.1
6. ครูเมธาวี  เกดา - ภาษาอังกฤษ ม.3
7. ครูสมร  ตาระพันธ์ - กิจกรรมชุมนุม ม.6

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 2 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

1. ครูโนรี  หนูชูสุข - คณิตศาสตร์ ป.1
2. ครูนรินทร์  ดำฤทธิ์ - วิทยาศาสตร์ ป.3
3. ครูอานีตา  วัฒนพันธ์ - วิทยาศาสตร์ ป.4
4. ครูธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชน์ ศิริวิศาลสุวรรณ - ภาษาไทย ป.4
5. ครูนิทรา  มาศวิวัฒน์ - วิทยาศาสตร์ ม.2
6. ครูนงนภัส  ภักดี  - ภาษาอังกฤษ ม.3
7. ครูจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง - สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5
8. ครูวิชัย  ลิขิตพรรักษ์ - วิทยาศาสตร์ ม.6

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 3

การจัดการกับอารมณ์และความเครียด

1. ครูศุภากาญจน์  พลอยเจริญ - ปฐมวัย
2. ครูสมจิต  ขำมิน - สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
3. ครูสุกัญญา  โถสุวรรณ - คณิตศาสตร์ ม.1
4. ครูจงจิต  รื่นภาคทรัพย์ - คณิตศาสตร์ ม.2

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 4
การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น

1. ครูบานเย็น  ชาญธนะวัฒน์ - ปฐมวัย
2. ครูสุธีรา  ภู่พงศ์พันธ์กุล - ปฐมวัย
3. ครูอดิศักดิ์  ปู่หล้า - ภาษาอังกฤษ ป.1
4. ครูพิธพร  นิโกม - ภาษาไทย ป.1
5. ครูสุพรรณี  ณรงค์กุล - ภาษาไทย ป.2
6. ครูหัสยารัตน์  ปัญไชยโชค วิทยาศาสตร์ ป.3
7. ครูศรัณยา  ถนอมวงศ์ - ภาษาไทย ป.3
8. ครูมณีรัตน์  รัตนวิชัย - วิทยาศาสตร์ ป.3
9. ครูสุนันทา  สร้ายสวัสดิ์ - กอท. ป.3
10. ครูเปล่งฉวี  ช่างเงิน - ภาษาอังกฤษ ป.3
11. ครูสุรวุฒิ  เอี่ยวสกุล - คณิตศาสตร์ ป.4
12. ครูกรรณิการ์  สุวรรณโน - สังคมศึกษาฯ ป.4
13. ครูรพีพร  บุญชนะ - ภาษาไทย ป.5
14. ครูพรจักษ์  อุ่นทิม - วิทยาศาสตร์ ป.5
15. ครูวัลลภา  เปลี่ยนเดชา - วิทยาศาสตร์ ป.6
16. ครูยงยุทธ  นุชบัว - สังคมศึกษาฯ ป.6
17. ครูเจียมใจ  รุ่งเรืองวงศ์ - วิทยาศาสตร์ ป.6
18. ครูวรวุฒิ  ศรีโพธิ์ - วิทยาศาสตร์ ม.2
19. ครูจันทร์  ติยะวงศ์ - คณิตศาสตร์ ม.2
20. ครูสนิดา  โกศล - วิทยาศาสตร์ ม.3
21. ครูณัฐพล  ปราบคะเชน - วิทยาศาสตร์ ม.3
22. ครูธานีวิทย์  กิตฐิติพงศ์ - วิทยาศาสตร์ ม.3
23 ครูยศวรรธน์  วิญญารัตน์ - คอมพิวเตอร์ ม.5

Comments